އުސްއަލިތަށް
 • މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ގޮޑިއަށް މިފަހަރު ކޮންބައެއް؟

  މިލަންދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ގޮޑިއަށް މިފަހަރު ކޮންބައެއް؟

  މިލަންދޫ ލައިވްއަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި މިފަހަރު ކުރިމަތިލަނީ މިހާރުގެ މެންބަރު އަލީ ރިޒާއާއި ހަސަން މުފީދުއެވެ. މިފަހަރު އަލީ ރިޒާ ކުރިމަތި ލަނީ އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓްގައެވެ. ހަސަން މުފީދުއަށް ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ލިބޭތޯ ވާހަކަދެކެވެމުން އަންނަކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ. އަދި ހަސަން މުފީދުއަށް ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ނުލިބޭނަމަ…

 • އަނެއް މުސްލިމުގެ މައްޗަށް ބަދު ދުއާ ނުކުރެވޭނެ — ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ

  އެއް މުސްލިމަކަށް އަނެއް މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ބަދު ދުއާކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވާކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދާދި ފަހުން އދ މަހިބަދޫގައި ބޭއްވި ޖުމްހޫރީ ގުޅުމުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ…

 • ބުކުރިވިއު

  ވާހަކަ: މަންޖެ. ބައިވެރިން: އީމާން، އިސްމާއިލް، ޝާހިދު. ފޮތުގެ ފޮޓޯ:. ތައާރަފް: ވާހަކަ ލިޔުނީ: ފާތިމަތު ނަހުލާ. ފިލްމީ ދާއިރާގައި ގިނަގުނަ ޙިދުމަތް ތަކެއް ކޮށްފައިވުންކ-. ފިލްމު އުފައްދާ ޑައިރެކްޓަރ އެއް-، ވާހަކަ ލިޔުނަތެރިއެއް-. ދިވެހިބަހައް ގިނަގުނަ ޙިދުމަތް ތަކެއް ކޮށްދެއްވާ-. ތައާރަފް އެއް ކުރުކޮށް:…

 • ރައްޔިތުންގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިލަންދުއަށް

  މިރޭ 8.30 ގައި މިލަންދޫ ސުކޫލް ހޯލުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނާއި އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ނަޝީދު ސަރުކާރުގައި ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާއެއް އޮންނާނެވެ.

 • ށ. މިލަންދޫ އަށް 2013ވަނަ އަހަރުބަޖެޓްގައި އެއްވެސް ކަމެއް ފެށުމަކަށްނެތް

  ށ. މިލަންދޫ އަށް 2013ވަނަ އަހަރުބަޖެޓްގައި އެއްވެސް ކަމެއް ފެށުމަކަށްނެތް

  ށ.މިލަންދޫއަށް 2013ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި އެއްވެސްކަމެއް އަލަކަށްފަށާކަށް ހިމަނާފައިނުވެއެވެ. މިހަހާރު ރަށުގައި ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކުޓްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހިމަނާފައިވަނީ ކޯޓްއާއި އޮފީސްބްލޮކުގެ މަސައްކަތެވެ. ނަމަވެސް ސުކޫލްގައި ފަށާފައިވާ ހޯލްއެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހިމަނާފައި ނުވެއެވެ.

 • ވައުދުގެ ދަތުރު ހާއްޝަ ކަވަރޭޖްގެ 3 ވަނަ ދުވަސް

  ވައުދުގެ ދަތުރު ހާއްޝަ ކަވަރޭޖްގެ 3 ވަނަ ދުވަސް

  9:15 ވައުދުގެ ދަތުރުގެ ޖަލްސާ ކޮމަންޑޫގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީ މިރޭގެ ޖަލްސާބޭވުމަށް ކޮމަންޑުގައި ހަމަޖެ ފައިވާ ސަރަހައްދު ކޮމަންޑޫގެ ޖާފަތް ވައުދުގެ ދަތުރުބޭފުލުންގެ 5:50 ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުން ވަރަށް ފޯރީގައި ވައުދުގެ ދަތުރުގެ ބޭފުލުންނާއިއެކީ ރައީސް ނަސީދު ކޮމަންޑޫގެ ރައްޔިތުން ސަލާމް ކުރައްވަނީ ކޮމަންޑޫރައްޔިތުން…

 • ވައުދުގެ ދަތުރު ހާއްޝަ ކަވަރޭޖް 02

  ވައުދުގެ ދަތުރު ހާއްޝަ ކަވަރޭޖް 02

  9.56 މިހާރު ވާހަކަދައްކަމުންގެންދަނީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފަރާތުންގެ ޒަހީރާ 9.51 މިހާރު ވާހަކަ ދައްކަމުންދަނީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޔާސިރު 9.30 ޖަލްސާ ފެށިއްޖެ. 9.07 އެމް.ޑީ.ޕީ ވައުދުގެ ދަތުރުގެ ބައިވެރިންގެ ކަންތައްތަކުގައި މިލަންދޫދާއިރާގެ މެމްބަރާއި ރައްޔިތުން ވަރަށް ފޯރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދޭ. 9.05…

 • ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ވައުދުގެ ދަތުރުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ނަޝީދު މިލަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި

  ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ވައުދުގެ ދަތުރުގައި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ނަޝީދު މިލަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފި

  އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާ އެކު އެޕާޓީން އެންމެ އުތުރުގެ 3 އަތޮޅަށް ކުރާ “ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ވައުދުގެ ދަތުރު” ގައި މިއަދު މެންދުރު ށ.މިލަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުން ރައީސް ނަޝީދަށާއި ވައުދުގެ ދަތުރުގެ ޓީމަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު…

 • ވައުދުގެ ދަތުރު ހާއްސަ ކަވަރޭޖް 01

  ވައުދުގެ ދަތުރު ހާއްސަ ކަވަރޭޖް 01

  11.17 ބައިވެރިން މިހާރު ދަތުރު ކުރަމުންދަނީ ށ. އެކަސްދޫކައިރިން މިލަންދޫގައި މިހާރު ދަނީ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން. ވައުދުގެ ދަތުރުގެ ބައިވެރިން މިލަންދުއަށް އެރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 1.00 ގައި މިލަންދޫގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެހައި ރައްޔިތުން ބައިވެރިނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކާ މިހާރުވަނީ ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް…

 • އެމްޑީޕީ ވައުދުގެ ދަތުރަށް އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅަށް ފުރައިފި

  އެމްޑީޕީ ވައުދުގެ ދަތުރަށް އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅަށް ފުރައިފި

  ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ވައުދުގެ ދަތުރު”ގެ ނަމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ މިއަދުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެގައި މާލެއިން ފުރާއިފިއެވެ އެމްޑީޕީ އިން ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ މަހު 7ގެ ނިޔަލަށް، ހއ. ހދ. އަދި ށ. އަތޮޅަށް އެ ޕާޓީން ކުރާ ދަތުރުގައި އެ ތިން…

 • އެމްޑީޕީ ވައުދުގެ ދަތުރު ށ.އަތޮޅުގައި ހިނގާހުރިހާ ހަރަކާތެއް މިލަންދޫލަވުން އެންމެފަހު ފޮޓޯތަކާއެކު ވަގުތުން

  އެމްޑީޕީ ވައުދުގެ ދަތުރު ށ.އަތޮޅުގައި ހިނގާހުރިހާ ހަރަކާތެއް މިލަންދޫލަވުން އެންމެފަހު ފޮޓޯތަކާއެކު ވަގުތުން

  މިލަންދޫގައި އެމްޑީޕީގެ ވައުދުގެ ދަތުރު ޖަލްސާ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހޯލް މިލަންދޫ އމްޑީޕީ ހަރުގެއިން އެންމެފަހުގެ ތައްޔާރީތައް، މިލަންދޫގެ ބަދަރުން މިލަންދޫ އެމްޑީޕީހަރުގެ މިލަންދޫހޯލް، އެމްޑީޕީ ވައުދުގެ ދަތުރުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޯލް

 • ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ވައުދުގެ ދަތުރުގެ ކަންކަން ވަގުތުން

  ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ވައުދުގެ ދަތުރުގެ ކަންކަން ވަގުތުން

  ދާދި ދެންމެއަކު ދޯނިތައް މާލޭ ފަޅުން ނައްޓާ ލައިފި ފުރަންޖެހޭ މީހުން މިހާރު ދަނީ ޖަމާވަމުން ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ދަތުރުދޯނިތައް ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޓީ ޖެޓީން

 • ހާމިދުއާއި ޖާބިރު ދޫކޮށްލައިފި

  ހާމިދުއާއި ޖާބިރު ދޫކޮށްލައިފި

  ރަލުގެ ތުހުމަތުގައި ހދ ހޮނޑައިދޫން ހައްޔރުކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހާމިދު ޢަބްދުލް ޣަފޫރާއި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މިދެމެންބަރުން މިދޫ ކޮށްލީ އެދެމެންބަރުން ހައްޔރުކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލހުގެ ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒް…

 • ދިވެހިރައްޔިތުން މިސަރުކާރަށް ބޯލަނބަން ޖެހޭތަ؟

  ދިވެހިރައްޔިތުން މިސަރުކާރަށް ބޯލަނބަން ޖެހޭތަ؟

  މިއީ ގިނަބައެއްގެ މެދުގައި މިއަދު ކުރެވޭ ސުވާލެކެވެ. ޖަވާބު އެކިގޮތަށް ނުކުތުމުން އިތުރު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިގެން ދެއެވެ. ޝައްކެއްވެސް ނެތި އެނގޭ ގޮތުގައި ދިވެހި ދައުލަތަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި ގުޅިލާމެހި ވަކިނުކުރެވޭނެ އެއްޗެކެވެ. މިދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރީންނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނެވެ. ގައުމު ހިންގުމުގައި ސަރުކާރެއް އެކުލަވާ ލެވެނީ…

 • ކުޑަހުވަދޫން މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ހާލަތާ އެކަށީގެންނުވާ ވަރަށް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި

  ކުޑަހުވަދޫން މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ހާލަތާ އެކަށީގެންނުވާ ވަރަށް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި

  ރައީސް ވަހީދު ދ. ކުޑަހުވަދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށުން ވަހީދާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގައި ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ހާލަތާ އެކަށީގެން ނުވާ ގޮތަކަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ. އެމްޑީޕީން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނަނީ އެރަށުން މީހުން ހައްޔަރުކުރުމުގައި ފުލުހުން ކުޑަކުއްޖެއް، އަންހެނެއް ބެލުމެއްނެތި…

 • ބަޣާވާތަކުން އައިސް އޮތް ސަރުކާރަށް ޤާނޫނު ހަދައިދޭން ނުތިބެ މަޖިލިސް އުވާލަން ގޮވާލަން:މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު

  ބަޣާވާތަކުން އައިސް އޮތް ސަރުކާރަށް ޤާނޫނު ހަދައިދޭން ނުތިބެ މަޖިލިސް އުވާލަން ގޮވާލަން:މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު

  އިންތިޚާބީ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށްފަހު ބަޣާވާތަކުން ވެރިކަމަށް އައިސް އޮތް ސަރުކާރަކަށް ޤާނޫނު ހަދައިދޭން ނުތިބެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އުވާލުމަށް ގޮވާލައްވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަންގޮޅީ އު ތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ކުބޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމެންބަރު މިހެން ގޮވާލެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ދެވޭ…

Milandhoo Live © 2015 All Rights Reserved

Please send your article to @milandhoolive.com

Designed by wappe

Powered by atollsolution.com